Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží od společnosti Marina Maria Design s.r.o., IČ: 04469763, se sídlem Praha 8 Lindnerova 538/9, PSČ 18000, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248174.

VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci uzavřených smluvních vztahů.

V případě smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu (dále též „eshopu“) na webové doméně: www.holicistrojky.com, nebo elektronickou poštou, má kupující možnost seznámit se s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu, před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu, seznámil a že s nimi souhlasí. V případě smluv uzavíraných jiným způsobem, je kupující s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu seznamován způsobem uvedeným v těchto VOP.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

 

I.             Výkladová ustanovení pro účely kupních smluv

1.1. Prodávající – obchodní společnost Marina Maria Design s.r.o, IČ: 04469763, se sídlem Praha 8, Lindnerova 538/9, PSČ 18000, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248174 (dále jen „prodávající“). Prodávající se zabývá prodejem především elektroniky a domácích spotřebičů, a to jak dalším prodejcům, tak i konečným spotřebitelům. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných prodejců elektroniky a domácích spotřebičů dodává kupujícím zboží nebo poskytuje služby. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

1.2. Kupující – je zákazníkem prodávajícího. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitelem a kupujícím, který spotřebitelem není.

1.3. Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“). Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

1.4. Podnikatel – je kupující, který není spotřebitelem (dále též „podnikatel“). Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost samostatnou výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého podnikání, příp. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

1.5. Prodejce elektroniky a domácích spotřebičů – podnikatel, který kupuje zboží od prodávajícího za účelem, aby jej sám prodával dalším subjektům. Je povinen předložit prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k DPH) a je povinen tyto údaje průběžně prodávajícímu aktualizovat.

 

II.           Uzavření kupní smlouvy

2.1. Objednávat zboží nabízené prodávajícím je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na webové doméně: www.holicistrojky.com
 • elektronickou poštou na e-mailové adrese: info@holicistrojky.com
 • telefonicky.

Uzavření smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu:

2.2. V případě, že je kupujícím spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě řádně vyplněné a prostřednictvím elektronického obchodu na webové doméně: www.holicistrojky.com odeslané objednávky spotřebitelem, a to okamžikem přijetí takové objednávky prodávajícím. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit, nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je spotřebiteli, stejně tak jako kupujícímu, který není spotřebitelem, umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele/kupujícího, který není spotřebitelem zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle spotřebitel/kupující, který není spotřebitelem, prodávajícímu kliknutím na tlačítko označené nápisem „závazně objednat“.

2.4. Přijetí objednávky prodávající, ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, neprodleně potvrdí spotřebiteli informativní zprávou na spotřebitelem v objednávce zadaný e-mail; na vznik smlouvy však tato informativní zpráva nemá vliv a toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy.

2.5. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží, včetně DPH a všech dalších poplatků (např. recyklační poplatek, tzv. PHE, apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce spotřebitele a ve zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky zboží ve smyslu bodu 2.4. těchto VOP.

2.6. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka zboží nebo cena zboží v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu takového zboží a termín jeho dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud bude cena v důsledku situace na trhu nebo v důsledku vývoje kurzu české koruny vůči zahraničním měnám navýšena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že se jedná o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a akceptace tohoto upřesnění spotřebitelem. Pokud spotřebitel s upřesněním nabídky prodávajícím nesouhlasí, upřesnění nabídky prodávajícímu nepotvrdí a objednávka spotřebitele tak nebude realizována.

2.7. V případě, že kupujícím není spotřebitel, považuje se za nabídku na uzavření kupní smlouvy odeslání vyplněné objednávky zboží ze strany kupujícího prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy pak dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu. Tento závazný souhlas prodávajícího bude proveden e-mailovou formou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

 

Uzavření smlouvy prostřednictvím elektronické pošty:

2.8. V případě, že je kupujícím spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě objednávky zboží učiněné spotřebitelem e-mailovou formou a zaslané spotřebitelem prodávajícímu na adresu: info@holicistrojky.com. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Aby byla objednávka považována za objednávku závaznou, je třeba, aby z ní zejm. vyplývaly následující údaje:

 

 • druh objednávaného zboží (kód a název zboží dle ceníku),
 • jednotková cena zboží,
 • množství objednávaného zboží,
 • spotřebitelem zvolený způsob odběru/dopravy zboží,
 • dodací adresa,
 • spotřebitelem zvolený způsob úhrady ceny zboží,
 • jméno, příjmení a bydliště spotřebitele,
 • výslovné prohlášení spotřebitele o tom, že se seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

 

K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.

2.9. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu takového zboží a termín jeho dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud bude cena v důsledku situace na trhu nebo v důsledku vývoje kurzu české koruny vůči zahraničním měnám navýšena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že se jedná o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a akceptace tohoto upřesnění spotřebitelem. Pokud spotřebitel s upřesněním nabídky prodávajícím nesouhlasí, upřesnění nabídky prodávajícímu nepotvrdí a objednávka spotřebitele tak nebude realizována.

2.10.       V případě, že kupujícím není spotřebitel, považuje se za nabídku k uzavření kupní smlouvy odeslání e-mailové objednávky zboží ze strany kupujícího prodávajícímu na adresu: info@holicistrojky.com. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Aby byla objednávka považována za objednávku závaznou, je třeba, aby z ní zejména vyplývaly následující údaje:

 • druh objednávaného zboží (kód a název zboží dle ceníku),
 • jednotková cena zboží,
 • množství objednávaného zboží,
 • kupujícím zvolený způsob odběru/dopravy zboží,
 • dodací adresa,
 • kupujícím zvolený způsob úhrady ceny zboží,
 • název/obchodní firma a sídlo kupujícího,
 • IČ a DIČ, je-li kupující registrován jako plátce DPH,
 • výslovné prohlášení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

K uzavření kupní smlouvy pak dochází okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.

Uzavření smlouvy telefonicky:

2.11.       V případě, že je kupujícím spotřebitel, považuje se za návrh k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě telefonické objednávky spotřebitele, která je prodávajícím spotřebiteli telefonicky potvrzena. Prodávající je povinen v rámci tohoto telefonického rozhovoru poskytnout kupujícímu údaje ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 písm. a), b), c) a g) a § 1820 odst. 1 písm. b), c) a h) občanského zákoníku. Ostatní údaje ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 písm. d), e), f), příp. h) a i) a § 1820 odst. 1 písm. a), d), e), f), g), i), j) občanského zákoníku sdělí prodávající spotřebiteli v textové podobě nejpozději do doby plnění. Spotřebitel neprodleně e-mailem potvrdí prodávajícímu, že se seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu.

2.12.       V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající spotřebiteli předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu takového zboží a termín jeho dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud bude cena v důsledku situace na trhu nebo v důsledku vývoje kurzu české koruny vůči zahraničním měnám navýšena podstatným způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že se jedná o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího a akceptace tohoto upřesnění spotřebitelem. Pokud spotřebitel s upřesněním nabídky prodávajícím nesouhlasí, upřesnění nabídky prodávajícímu nepotvrdí a objednávka spotřebitele tak nebude realizována.

2.13.       V případě, že kupujícím není spotřebitel, považuje se za návrh k uzavření kupní smlouvy telefonická objednávka kupujícího. K uzavření kupní smlouvy pak dochází na základě telefonického potvrzení této objednávky prodávajícím. Kupující neprodleně e-mailem potvrdí prodávajícímu, že se seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu.

 

III.         Ceny zboží

3.1.       V on-line e-shopu na webové doméně: www.holicistrojky.com jsou vždy aktuální a platné ceny zboží nabízeného prodávajícím. Veškeré ceny zboží platí do odvolání prodávajícím, nebo do vyprodání zásob.

3.2.       Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se výše DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží, změní, je kupující povinen, s přihlédnutím ke zvolenému způsobu platby, uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné vrátit kupujícímu přeplatek kupní ceny.

3.3.       Kupující dostane zboží za cenu platnou v době učinění objednávky, nestanoví-li tyto VOP jinak. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad.  

3.4.       Vlastnické právo ke zboží přechází (ve smyslu §2132 a násl. občanského zákoníku) na kupujícího až v okamžiku, kdy v plné výši uhradí kupní cenu v celé její výši, její případné příslušenství a veškeré další pohledávky prodávajícího vůči němu související s dodáním objednaného zboží. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží více než 30 dnů po splatnosti, souhlasí kupující s tím, že prodávající je oprávněn zakázat mu jakékoliv další nakládání s dodaným zbožím. V případě podnikatele má prodávající navíc právo v takovém případě vstoupit do podnikatelských prostorů podnikatele a nezaplacené zboží si vzít zpět, přičemž podnikatel hradí veškeré dopravní, personální a administrativní náklady prodávajícího s tímto spojené.

IV.          Platební podmínky

Možnosti úhrady kupní ceny ze strany kupujícího jsou:

·    

·         platba předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v e-shopu na webové doméně: www.holicistrojky.com Kupní cenu za zboží zaplatí kupující prodávajícímu před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno, popř. předáno. Tento způsob úhrady je považován za zálohovou platbu na úhradu kupní ceny;

·         platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce);

·      platba na fakturu se splatností kupní ceny (pouze po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím).

 

V.            Dodací podmínky

5.1.       Zboží je možno kupujícímu dodat níže uvedenými způsoby, způsob dodání zboží volí kupující při své objednávce:     

·         zaslání přepravní službou na území v České republice: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou dle nabídky prodávajícího. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceník je k dispozici na webové doméně www.holicistrojky.com. Náklady na přepravu nese kupující;

5.2.         Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (spotřebiteli, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky zboží (např. počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem pakliže je zásilka takovou páskou opatřena, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.3.         Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně nahlásit e-mailem na e-mailovou adresu: info@holicistrojky.com, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že z jeho strany bylo plněno řádným způsobem.

 

VI.          Práva z vadného plnění kupujícímu, který je spotřebitelem

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění spotřebiteli se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 občanského zákoníku.

6.2.      Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží nemá při jeho převzetí spotřebitelem vady. Především prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

·      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.      Pokud zboží dodané prodávajícím spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodu 6.2. těchto VOP, má spotřebitel právo požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě, že se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

6.4.      Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5.      Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6.      Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží.

6.7.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, včetně odpovědnosti za vady kupujícímu, který není spotřebitelem, jsou upravena v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

 

VII.        Odstoupení od smlouvy

A) Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

7.1.      V případě, že je smlouva uzavřena distančním způsobem, má spotřebitel právo, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Spotřebitel má právo v této lhůtě odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Spotřebitel v takovém případě nese také náklady za navrácení tohoto zboží prodávajícímu, pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

7.2.      Pokud si spotřebitel přeje ve smyslu bodu 7.1. těchto VOP odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně mu sdělí, že odstupuje od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být určité, co do identifikace kupní smlouvy, od které je odstupováno (ideálně tedy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz). 

7.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího, na adresu jeho skladu nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@holicistrojky.com V případě, že dojde k odstoupení spotřebitele od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na webových stránkách prodávajícího, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

7.4.      Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady na vrácení zboží, nese spotřebitel. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů není možno chápat jako bezplatné zapůjčení zboží. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to včetně případných dárků poskytnutých spolu se zbožím. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím, vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží nebo dárek zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto poníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

7.5.      Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým tyto peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

7.6.       Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel ve smyslu ustan. § 1837 občanského zákoníku zejména, v případě smluv:

 • dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 •  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

B) Odstoupení od smlouvy podnikatelem (kupujícím, který není spotřebitelem)

7.7.       V případě, že kupující není spotřebitelem, je odstoupení od smlouvy možné pouze v zákonem stanovených případech.

7.8.       Kupujícímu muže být ze strany prodávajícího poskytnuta možnost provést odstoupení od smlouvy v závislosti na stavu vraceného zboží, ušlé záruce a aktuální hodnotě vraceného zboží. Stav zboží je vždy zhodnocen prodávajícím. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

VIII.      Bezpečnost a ochrana informací

8.1.       Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou mu ze strany kupujícího sděleny, považuje za důvěrné informace, které budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy uzavřené mezi ním a kupujícím. Předmětné důvěrné informace nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (tj. zejm. sdělení jména a příjmení kupujícího, telefonního kontaktu a adresy dodání).

8.2.       Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem realizace objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

8.3.       Kupující odesláním své objednávky prodávajícímu uděluje prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely splnění uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.4.       Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

IX.          Otevírací doba

9.1.       Prostřednictvím internetového obchodu na webové doméně: www.holicistrojky.com je možno činit objednávky 24 hod. denně, a to po 7 dní v týdnu.

Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR je do 12:00 hod., za předpokladu, že objednávané zboží je skladem.

X.         Záruční podmínky

10.1.     Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

10.2.     Reklamační řád je nedílnou součástí těchto VOP jako příloha č. 1.

 

XI.          Společná a závěrečná ustanovení

11.1.       Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu na webové doméně: www.holicistrojky.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

11.2.       Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky, resp. uzavření smlouvy, jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Kupující tyto náklady hradí sám.

 

11.3.       Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodný výklad smlouvy v českém jazyce.

11.4.       Individuální kupní smlouva uzavřená s kupujícím je nadřazena těmto VOP.

11.5.       Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi spotřebitelem a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný spotřebiteli. Prodávající bezprostředně po uzavření smlouvy zašle spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu jedno vyhotovení smlouvy.

11.6.       Kupující si je vědom toho, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

11.7.       Právní poměr vzniklý na základě smlouvy a jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou, budou smluvní strany řešit nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze stran oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor řešen výhradně podle platného práva České republiky obecným soudem.

11.8.       Nepodaří-li se najít smírné řešení, je možné případné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řešit rovněž mimosoudní cestou. Kupující spotřebitel se může v takovém případě obrátit na příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Bližší informace týkající se mimosoudního řešení sporů a tohoto subjektu lze nalézt na jeho internetové adrese http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ nebo https://adr.coi.cz/cs.

11.9.       Nedílnou součástí těchto VOP jsou jeho přílohy:

            Příloha č. 1 – Reklamační řád

            Příloha č. 2 – Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

11.10.       Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

 

Vypracováno v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

Reklamační řád


Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen pod označením „VOP“). Pojmy, které jsou užity ve VOP a jejich význam platí i pro obsah tohoto Reklamačního řádu. 

 I.         Všeobecná ustanovení

1.1.         Reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen pod označením „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

1.2.         Reklamační řád se vztahuje na zboží prodávané prodávajícím, u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

1.3.         Kupující je povinen se seznámit s VOP včetně Reklamačního řádu, a to způsobem a za podmínek stanovených ve VOP. Nejpozději uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno kupujícím osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel. Pokud je kupujícím spotřebitel, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho převzetí kupujícím od přepravce.

 

1.4.         Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (tj. vystaví záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho IČ a sídlo. Umožňuje-li to však povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující uvedené údaje (tj. faktura, nebo prodejka) se všemi právními předpisy požadovanými údaji pro uplatnění záruky (zejm. označení zboží, délce záruky, ceny zboží, množství zboží, sériového čísla, apod.). Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí a že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

II.        Vady zboží

Kupující – spotřebitel:

2.1.      Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

·                     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·                     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

·                     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·                     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·                     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2.      Spotřebiteli je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

2.3.      Pokud zboží dodané prodávajícím spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.1., má spotřebitel právo požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě, že se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

2.4.      Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.5.      Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

2.6.      Má-li zboží vadu, ze které je prodávající zavázán a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží, právo na poskytnutí přiměřené slevy.

Kupující – podnikatel:

2.7.      Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud nejsou jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje obsah smlouvy.

 

2.8.      Pokud zboží nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.7., je vadné.

 

2.9.      Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

2.10.     Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2.11.     Kupující je dále povinen zboží podle možností co nejdříve po jeho převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

2.12.     Pokud je vadné plnění prodávajícího podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

·                     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

·                     na odstranění vady opravou věci;

·                     přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

·                     odstoupit od smlouvy.

 

2.13.     Kupující je povinen písemně sdělit prodávajícímu, jaké právo ve smyslu bodu 2.12. si zvolil, a to při oznámení vady zboží, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci je kupující povinen vrátit na náklady prodávajícího původně dodanou věc, pokud se s prodávajícím ad hoc nedohodne jinak.

2.14.     Prodávající je povinen odstranit vady zboží dle bodu 2.12. v přiměřené lhůtě. Pokud vady zboží v přiměřené lhůtě neodstraní, nebo pokud kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

2.15.     Pokud je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

·                     na odstranění vady, nebo

·                     na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.16.     Neodstraní-li prodávající vadu zboží dle bodu 2.15. včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

2.17.     V případě, že kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá oprávnění odstoupit od smlouvy.

2.18.     Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost.

 

III.      Délka záruky

3.1.      Běh záruční doby počíná převzetím zboží kupujícím. V případě, že je prodávajícím vystavován záruční list, je v něm délka záruční doby vyznačena. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace, tedy o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

3.2.      Záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem, činí ve smyslu ustan. § 2165 občanského zákoníku 24 měsíců. Tato záruční doba neplatí v těchto případech:

·                     u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

·                     na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

·                     u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;

·                     vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající může zákonnou záruční lhůtu pro spotřebitele prodloužit.

V případě prodeje použitého spotřebního zboží spotřebiteli, činí záruční doba 12 měsíců.

3.3.      Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, činí pouze 12 měsíců. U vybraného zboží je však výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

3.4.      Je-li obsahem balení zboží, či předmětem koupě spotřební materiál (tj. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, náhradní holicí planžeta, holicí frézka či apod.), je životnost tohoto spotřebního materiálu 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je jednotná životnost 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

 

IV.       Záruční podmínky

4.1.      Dodání neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@holicistrojky.com, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že z jeho strany bylo plněno řádným způsobem.

4.2.      Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu prodaného zboží a jeho součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

4.3.      Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu (viz bod 3.4.), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady zboží vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

4.4.      Prodávající nezaručuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

4.5.      Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním kupujícího.

4.6.      Dále se záruka nevztahuje na poškození zboží vzniklá:

·                     mechanickým poškozením zboží,

·                     elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

·                     používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

·                     neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

·                     pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

·                     pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu (viz bod 3.4.),

·                     zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

·                     provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

·                     zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

·                     při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

·                     zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

4.7.      V případě, že zbožím je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

4.8.      Práva z vady uplatňuje spotřebitel u prodávajícího písemnou formou. Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Marina Maria Design s.r.o., Lindnerova 538/9, 180 00 Praha 8. Práva z vady lze uplatnit i prostřednictvím vyplněného a odeslaného reklamačního formuláře umístěného na webových stránkách www.holicistrojky.com. Prodávající však může spotřebiteli k uplatnění práva z vady doporučit jinou osobu určenou k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším (tzv. autorizovaný servis). Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi zboží.

4.9.      Práva z vady uplatňuje kupující, který není spotřebitelem, v autorizovaném servise (seznam autorizovaných servisů, u kterých lze reklamaci vady uplatnit, je uveden na webových stránkách: www.holicistrojky.com), a to písemnou formou. Vyřízení reklamace se řídí podmínkami autorizovaného servisu.

4.10.     Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu. Pokud již bylo zboží v minulosti reklamováno, doloží též doklad o této reklamaci a jejím vyřízení. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být uvedeno stejné sériové číslo, jako je uvedeno na reklamovaném zboží (platí pro případy, kdy výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

4.11.     Při reklamaci zboží, které je počítačovým systémem nebo zařízení pro ukládání dat, doporučuje prodávající kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

4.12.     Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající tímto kupujícího upozorňuje na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, flash, apod.). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

 

V.         Způsob vyřízení reklamace

5.1.      Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží, nebo jeho součásti, jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby v průběhu jeho přepravy nedošlo k jeho poškození. Balík by měl být viditelně označen nápisem "REKLAMACE" a měl by obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství); prodávající doporučuje přiložit také kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména jméno a příjmení/název/obchodní firmu, zpáteční adresu, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je prodávajícímu znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

5.2.      Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (např. v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

5.3.      Zjistí-li prodávající, nebo autorizovaný servis, že příčinou problémů se zbožím není reklamovaný výrobek (např. počítač), nýbrž:

·                     nekorektní instalace software (např. operační systém, antivir, apod.), nebo

·                     pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. počítačové hry, viry, apod.),

·                     nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba,

 

bude reklamace kupujícího zamítnuta. V případě, že kupující bude souhlasit s tím, aby zboží bylo opraveno za úhradu ceny takové opravy kupujícím, bude kupujícímu účtována cena opravy dle aktuálně platného ceníku zvoleného autorizovaného servisu.

5.4.      Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech pak do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

            Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem.

            Podmínkou pro běh lhůt uvedených v tomto bodě je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že prodávajícímu umožnil přezkoumat reklamované zboží. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v tom případě, že prodávající, příp. autorizovaný servis, neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

5.5.      Není-li kupujícím spotřebitel, bude o reklamaci rozhodnuto co nejdříve, dle možností prodávajícího, resp. autorizovaného servisu.

            Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.

5.6.      Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla jeho reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl při nákupu zboží) bez zbytečného prodlení po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění reklamace je toto potvrzení vydáno ihned). Prodávající také vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, jak byla jeho reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, příp. odůvodnění zamítnutí reklamace, a to opět e-mailovou formou.

5.7.      O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu zboží, nebo SMS zprávou na mobilní telefon určený v reklamačním formuláři. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Jinak prodávající, příp. autorizovaný servis vyzve kupujícího k vyzvednutí opraveného/nového zboží.
V případě, že reklamované, příp. nové, zboží nebude vyzvednuto do 10 dnů po vyrozumění o jejím vyřízení (vyrozuměním o jejím vyřízení se pro tyto účely rozumí odeslání e-mailu ve smyslu bodů 5.6 a 5.7.), je prodávající oprávněn účtovat při výdeji tohoto zboží částku za jeho uskladnění.

5.8.      Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato k reklamaci a musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

5.9.      V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Příloha č. 2 Všeobecných obchodních podmínek

 

společnosti Marina Maria Design s.r.o.., IČ: 04469763, se sídlem Lindnerova 538/9 , 180 00 Praha 8, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248174. (dále jen pod označením „prodávající“).

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání společnosti Marina Maria Design s.r.o.

V souvislosti s uzavíráním Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, resp. Smlouvy o poskytování mobilních služeb (dále jen „Smlouva“) mezi společností Marina Maria Design s.r.o., IČ 04469763, se sídlem Lindnerova 538/9 , 180 00 Praha 8, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 113916, (dále také jen „Marina Maria Design s.r.o..“) a Zákazníkem (dále jen „Zákazník“) je Zákazníkovi poskytováno toto poučení o právu odstoupit od Smlouvy. Právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto poučení má Zákazník, jen pokud je spotřebitelem a pokud byla zároveň Smlouva s Marina Maria Design s.r.o. uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání Marina Maria Design s.r.o. Právo Zákazníka ukončit Smlouvu z jiných důvodů stanovených právními předpisy není dotčeno. Spotřebitelem je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Práva a povinnosti zde uvedená, týkající se odstoupení od Smlouvy, platí přiměřeně i pro odstoupení od změny Smlouvy. Při odstoupení od změny Smlouvy dojde k navrácení Smlouvy do stavu před změnou. Marina Maria Design s.r.o. zároveň Zákazníkovi níže poskytuje vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který může v případě odstoupení od Smlouvy Zákazník použít, není to však jeho povinností.

Právo odstoupit od smlouvy
1.1.Do 14 dnů máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu.
1.2.Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. V případě, kdy je předmětem uzavřené Smlouvy povinnost Marina Maria Design s.r.o. dodat Vám zboží, nebo několik druhů zboží nebo
několik částí zboží, pak máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
1.3.Pokud by Vám Marina Maria Design s.r.o. poskytla v elektronické nebo listinné formě informace podle § 63 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (informace o obsahu smlouvy), později než při uzavření Smlouvy, začíná běžet lhůta 14 dnů pro odstoupení od Smlouvy dnem následujícím po dni předání těchto informací.
1.4.Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat společnost Marina Maria Design s.r.o., Lindnerova 538/9 , 180 00 Praha 8, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.5.Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1.Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2.Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Marina Maria Design s.r.o., Lindnerova 538/9 , 180 00 Praha 8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Podstata zboží, které je Zákazník při odstoupení od Smlouvy povinen vrátit, nebrání tomu, aby mohlo být toto zboží vráceno obvyklou poštovní cestou. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.3.Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatíte společnosti Marina Maria Design s.r.o. částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Marina Maria Design s.r.o., Lindnerova 538/9 , 180 00 Praha 8, nebo info@holicistrojky.com
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb
(*):
Datum objednání (*)/datum obdržení (*):…………………………………………..
Číslo objednávky (*)/číslo Daňového dokladu(*)..............................................

11.20Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:………………………………………...
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:…………………………………………………………………………………………..
Datum:…………………………
Podpis:………………………………………………………………………………….
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
(*) Nehodící se škrtne

Cookies

 

Prohlášení – Cookies

 

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

Microsoft Cookies průvodce

http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ)

http://www.aboutcookies.org/ (EN)

X

Tento e-shop využívá 1 funkční cookie a bez jejího použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).